دسترسی سریع به :

بسمه تعالی

 

دعوت از ثبت نام کنندگان آزمون خرید خدمت(شرکتی) فوریتهای پزشکی جهت شرکت در مصاحبه علمی و تست فوریتهای پزشکی

پیرو اطلاعیه مورخ 7/12/1401 در خصوص داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون پذیرش فوریتهای پزشکی ،بدینوسیله به اطلاع میرساند داوطلبان می بایست راس ساعت 9 صبح  مورخ 21/12/1401 با در دست داشتن کارت شناسایی عکس دار جهت انجام مصاحبه علمی و تست فوریتهای پزشکی  در محل ساختمان مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی سیرجان،خیابان ابن سینا، جنب مجتمع آموزشی درمانی امام رضا(ع) حضور بهم رسانند.

تذکرات مهم:*

- با توجه به اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر نحوه بکارگیری،پذیرش در این رشته های شغلی بصورت خرید خدمت (شرکتی) می باشد.

-  داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه علمی و تست فوریتهای پزشکی  در صورت قبولی به ترتیب نمره مکتسبه به شرط دارا بودن شرایط احراز طبق مفاد آگهی منتشره پس از بررسی مدارک جذب و پذیرش خواهند شد و قبولی در آزمون مصاحبه فوق الذکر در صورت عدم دارا بودن شرایط احراز دال بر پذیرش نخواهد بود و داوطلب حذف گردیده و از نفر جایگزین طبق مقررات پذیرش صورت خواهد گرفت.

- کلیه داوطلبان موظفند حداکثر 30 دقیقه قبل از ساعت مقرر در تاریخ 21/12/1401 در محل مصاحبه حضور داشته باشند.بدیهی است در صورت عدم حضور از انجام مصاحبه محروم خواهند گردید و ثبت نام فرد کان لم کن تلقی می گردد.

 - بهمراه داشتن کفش و لباس ورزشی  جهت کلیه داوطلبان الزامی می باشد.